Thumbnail Image 1

 

Nase - Nase - Naso - Common nase - Chondrostoma nasus