Thumbnail Image 1

 

Groppe - Chabot - Scazzone - European bullhead - Cottus gobio